Ochrana súkromia a osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIES

1.Sme spoločnosť EVEREX, s.r.o. a Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovatelia e-shopu moveshop.sk a  nesieme zodpovednosť za spôsob spracovania a ochranu Vašich osobných údajov. Zobraziť podrobnosti.

2. Vaše údaje (získané online alebo osobne), okrem ďalších účelov, použijeme na spravovanie registrácie Vás ako užívateľa, na spravovanie Vašich nákupov produktov, riešenie Vašich požiadaviek, ako aj na zasielanie našich personalizovaných oznámení, pokiaľ si to želáte.

3. K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú rôzne právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu, ktorú s nami uzatvárate pri registrácii a nákupe. Existujú však aj iné dôvody, ktoré nás oprávňujú k ich využitiu, ako napríklad náš záujem na vybavení Vašich požiadaviek či súhlas, ktorý nám udeľujete na zasielanie newsletteru.

4. Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť, ako podrobne vysvetľujeme nižšie. Aby ste dôkladne porozumeli tomu, ako Vaše osobné údaje používame a aké práva v tejto súvislosti máte, prečítajte si nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov a používania cookies uvedené nižšie v úplnom znení.

Sme transparentní ohľadom toho, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Robíme tak preto, aby ste porozumeli dôsledkom nášho spracovania Vašich osobných údajov a svojim právam, ktorými disponujete v súvislosti s Vašimi údajmi. Všetky informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies Vám trvalo sprístupňujeme, pričom si ich môžete pozrieť kedykoľvek tak uznáte za vhodné.

5. Prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov soiločnosť Everex, s.r.o., poštová adresa: Šustekova 5, 851 04 Bratislava, e-mailová adresa: info@moveshop.sk

6. V závislosti od účelu spracovania Vašich osobných údajov, bude nevyhnutné spracovávať určité Vaše osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, pričom to budú tieto:

Vaše meno, priezvisko, fakturačná a doručovacia adresa, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa.

Ak budú určité polia, ktoré od vás požadujeme pri dokončovaní vašej objednávky označené ako povinné, robíme tak preto, že sa jedná o údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie danej  služby. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, je možné, že nebudete môcť dokončiť svoju objednávku, resp. vašu egistráciu ako užívateľ, prípadne nebudete môcť využiť dané služby či funkcie.

7. Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spravovanie či riešenie Vašich žiadostí a požiadaviek.

8. Marketingové účely: Tento účel zahŕňa spracovanie údajov predovšetkým keď sa prihlásite na náš Newsletter, spracujeme Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vášho prihlásenia, vrátane zasielania personalizovaných informácií ohľadne našich produktov a služieb prostredníctvom e-mailu.

Majte preto na pamäti, že toto spracovanie údajov zahŕňa analýzu Vášho zákazníckeho profilu, s cieľom zistiť, aké sú Vaše preferencie, a ktoré by tak mohli byť produkty či služby, ktoré sa najviac hodia k Vášmu štýlu, keď Vám informácie zasielame. Napríklad na základe Vašej histórie nákupov a prezerania (ide teda o produkty, na ktoré ste klikli), Vám napríklad navrhneme produkty, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať.

Z odberu newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť, a to zdarma spôsobom, ktorý uvádzame na každom zaslanom oznámení alebo zaslaním tejto žiadosti na náš e-mail info@moveshop.sk.

Pri účasti v niektorej propagačnej akcii nám dávate oprávnenie na spracovanie údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s každou propagačnou akciou, a na ich komunikáciu prostredníctvom rôznych médií, ako sú sociálne siete.

9. Spracovanie Vašich údajov je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa) budú použité v daňovom doklade a kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, mobilný tel.) budú uvedené na samotnej zásielke doručovanej prostredníctvom kuiriérskej služby.

10. Doba uchovávania Vašich údajov bude závisieť od účelov, na ktoré ich spracujeme, a to nasledovne:

- Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa budeme spracovávať počas doby, kým budete registrovaným užívateľom

- Údaje potrebné na fakturáciu a zaslanie vášho nákupu budeme spracovávať po dobu, ktorá bude potrebná na správu nákupu produktov, ktoré ste si zakúpili, vrátane možných vrátení, sťažností či reklamácií v súvislosti s nákupom konkrétneho produktu či služby.

11. Zákaznícky servis Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, ktorá bude potrebná na vyriešenie Vašej požiadavky.

12. Marketing Vaše údaje budeme spracovávať do doby, kým nezrušíte registráciu alebo sa neodhlásite z odberu newsletteru. Ak sa zúčastňujete propagačných akcií, uložíme Vaše údaje po dobu 6 mesiacov od skončenia akcie.

Vaše údaje budeme ukladať počas striktne vymedzenej doby potrebnej na splnenie príslušného účelu. Následne je uchováme riadne uschovane a chránene počas doby, v ktorej by mohla vzniknúť právna zodpovednosť vyplývajúca z ich spracovania, v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Akonáhle dôjde k uplynutí lehôt na jednotlivé úkony, pristúpime k vymazaniu osobných údajov.

13. ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies je potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:

- Finančné inštitúcie,

- spoločnosti zaoberajúce sa odhaľovaním podvodov a ich predchádzaniu,

- poskytovatelia technologických služieb,

- poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania (naša zmluvná kuriérska spoločnosť).

14. Zaväzujeme sa k tomu, že budeme rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a garantovať Vám uplatnenie Vašich práv. Svoje práva môžete uplatniť bezplatne, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@moveshop.sk, jednoducho s uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré si chcete uplatniť.

Nezávisle na účele či právnom základe, na základe ktorého budeme Vaše údaje spracovávať, máte právo:

- Požiadať nás o prístup k údajom, ktorými o Vás disponujeme.

- Požiadať nás o opravenie údajov, ktorými už disponujeme. V každom prípade majte na pamäti, že tým, že nám aktívne svoje údaje poskytnete, a to akýmkoľvek spôsobom, zaručujete, že sú správne a presné a zaväzujete sa k tomu, že nás upozorníte na akúkoľvek zmenu či úpravu, ktorá sa ich bude týkať.

- Požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu, v akom už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie.

- Požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.

Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov na akékoľvek účely, máte právo kedykoľvek ho odvolať.

Na záver Vás informujeme o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany príslušných údajov, a to konkrétne:

- Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en)

15. Ak nám poskytnete údaje o tretích stranách (napr. pre účrly zaslania darčekového poukazu) garantujete, že ste tieto osoby informovali o účeloch a spôsobe, akým potrebujeme ich osobné údaje spracovať.

16. ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIES

Pokiaľ tak uznáme za vhodné, môžeme zmeniť informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies. V prípade, že sa tak stane, upozorníme Vás na to zaslaním oznámenie na Váš e-mail, pokiaľ bude zmena dôležitá pre ochranu Vášho súkromia, aby ste si zmeny mohli prejsť, vyhodnotiť a prípadne s nimi nesúhlasiť či sa odhlásiť z niektorej funkcie alebo služby. V každom prípade Vám radíme, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania cookies z času na čas prezreli, pretože môžu nastať menšie zmeny, prípadne nejaké interaktívne vylepšenie. 

17. INFORMÁCIE O COOKIES

Súbor „cookie“ je malý textový súbor s informáciami o vašej navigácii na stránke, ktorý internetová stránka ukladá do počítača, telefónu alebo iného zariadenia. Súbory „cookies“ sú potrebné na uľahčenie prehľadávania a na jeho zjednodušenie, a nijako nepoškodzujú počítač.

Hoci v týchto Pravidlách používame všeobecné označenie „súbory cookies“, keďže sú hlavným spôsobom ukladania informácií používaných stránkou, na rovnaký účel ako súbory „cookies“ sa využíva aj priestor „lokálne úložisko“ v prehľadávači.

Súbory „cookies“ sú nevyhnutnou súčasťou fungovania stránky. Hlavným účelom našich Súborov „cookies“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina, atď.) pri prehľadávaní a budúcich návštevách.

Informácie zhromaždené súbormi „cookies“ nám zároveň umožňujú vylepšovať stránku odhadovaním počtu a vzorcov používania, jej vhodnosti pre jednotlivé záujmy používateľa, rýchlejším vyhľadávaním, atď.

Súbory „cookies“ z tejto stránky môžete kedykoľvek obmedziť, blokovať alebo vymazať zmenou konfigurácie prehľadávača. (Súbory „cookies“ sa zvyčajne nastavujú v ponuke „Preferencie“ alebo „Nástroje“. Viac informácií o nastavení súborov „cookies“ v prehľadávači si pozrite ponuku „Pomocník“ priamo v prehľadávači.

Zasielanie noviniek emailom